ความสำคัญของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบการภายในประเทศให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยในปีแรกทางสมาคมฯ ได้รวบรวมเพื่อนสมาชิกจากทั่วประเทศได้มากกว่า 100 กิจการ และสามารถขยายเครือข่ายสมาชิกได้มากกว่า 372 กิจการ จาก 53 จังหวัดทั่วประเทศในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรจากพันธมิตรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการในการใช้รถยนต์ใช้แล้วในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในด้านธุรกิจ และส่วนตัว โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการรถยนต์ในระบบมากกว่า 4,000 ราย มีรถยนต์หมุนเวียนในระบบมากกว่า 495,000 คัน ต่อปี โดยมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 145,000 ล้านบาท (ข้อมูลนี้เฉพาะการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการ และผู้บริโภคโดยตรงจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย) ปัจจุบันทางสมาคมฯ มีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 400 กิจการ มีรถยนต์หมุนเวียนในระบบประมาณ 110,000  คันต่อปี และ มีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 38,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 27% ของมูลค่าตลาดรวม 
นอกจากนี้ ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ ในระบบ อาทิเช่น ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจซ่อมสีรถยนต์, ธุรกิจอะไหล่ยนต์, ธุรกิจประมูลรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีผลต่อระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศในธุรกิจที่หลากหลาย จากการที่สมาคมฯ มีส่วนขับเคลื่อนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ทำให้สมาคมฯ มีกลุ่มพันธมิตรที่ดีมากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมการปกครอง และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหน่วยภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มบริษัทสินเชื่อรถยนต์ กลุ่มบริษัทประมูลรถยนต์ กลุ่มบริษัทเว็บไชต์ซื้อขายรถยนต์ และสมาคมฯ ต่างๆ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้สมาคมฯ เติบโต สามารถสร้างเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคได้ตามวัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ
 
แผนที่การกระจายของสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
ผังสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

โลโก้สมาคม
สัญลักษณ์ โล่
ความหมาย ผู้คุ้มครอง, ผู้ปกป้อง
สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน ประเทศไทย
ASSOCIATION OF USED CAR สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
วิสัยทัศน์สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

เป็นผู้นำธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วในอาเซียน คุณภาพมาตรฐานสากล สร้างเครือข่ายด้วยความรู้รักสามัคคีมีคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจและเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วให้มีมาตรฐาน เสริมสร้างศักยภาพในระดับอาเซียนอย่างยั่งยืน

2. กำหนดมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ให้ก้าวเป็นผู้นำอาเซียน และเป็นบรรทัดฐานระดับสากล

3. ส่งเสริมจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติต่อเครือข่าย คู่ค้าและผู้บริโภคด้วยความเป็นธรรม

4. เป็นศูนย์กลางให้องค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อวางกลยุทธ์ธุรกิจ

5. สร้างพลัง ความรู้รักสามัคคี ทุ่มเท เสียสละ ให้เกิดขึ้นในเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว

6. เป็นตัวแทนในการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

7. เป็นองค์กรที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สนับสนุนการศึกษา การกุศล และสาธารณะประโยชน์ เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน