ชื่อ – สกุล : นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
ตำแหน่ง : อดีตประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
ประวัติ : ดำรงตำแหน่ง ประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 2 สมัย โดยทำหน้าที่บริหารสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ให้เป็นองค์กรกลางที่มีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อในประเทศไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะร่วมมือกับภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการกำหนดข้อปฎิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการเช่าซื้อ และต่อประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ