ชื่อ – สกุล : พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
ตำแหน่ง : เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประวัติ : ปี 2559 - ปัจจุบัน: ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี