คณะกรรมสมาคมฯ เข้าร่วมงานโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ ปปง.

คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ และคุณพงษ์นเรศ ชัยรัตนารมย์ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี 2562 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  27  มิถุนายนที่ผ่านมา 

วันที่ประกาศ : 27-06-2019

Share