สมาคมฯ เข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ พร้อมด้วยคุณพงษ์นเรศ ชัยรัตนารมย์ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบคุณพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดี กองกฎหมายและคดี และ ดร.สิระณัฐ วิทยาธรรมธัช นิติกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อแสดงความเห็นถึงอุปสรรคและความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว พร้อมยื่นขอเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 25-06-2020

Share