รายชื่อคณะกรรมการ


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว วาระที่ 5 (ปี พ.ศ. 2563 – 2566)

คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์

นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ

ประธานสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์

บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์

คุณนพดล นิลธรรมชาติ

บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์

คุณฉัตรชัย วณิชธนานันต์

บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์

คุณมงคล จุลทัศน์

บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์

คุณเมวดี จุลทัศน์

เหรัญญิกสมาคมฯ

คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์

กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

คุณพงษ์นเรศ ชัยรัตนารมย์

กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

คุณเจษฎา รักดีแข

กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

คุณพรเทพ วงค์อนุ

กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

คุณสันติ สุนทรชื่น

กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

คุณมนต์ชัย ศรีเพชรนัย

กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

คุณมรุเชษฐ์ จรัสศรีวิไล

กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

คุณพงษ์ธร หรรษวานิช

กรรมการอำนวยการสมาคมฯ