รายชื่อคณะกรรมการ


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว วาระที่ 6 (ปี พ.ศ. 2566 – 2567)

คุณวิชัย สุวรรณศิลา

นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

คุณนพดล นิลธรรมชาติ

ประธานสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์

บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์

คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์

บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์

คุณฉัตรชัย วณิชธนานันต์

บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์

คุณมงคล จุลทัศน์

บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์

คุณเนตร ช้างพลาย

บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์

คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์

บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์

คุณสุวิทย์ ชอบประดู่

รองนายกสมาคม ฝ่ายสถาบัน การเงิน และพัฒนาวิชาชีพ

คุณรังสรรค์ สฤษดิ์เวชรวรกุล

รองนายกสมาคม ฝ่ายสัมมนา และสัญจร

คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์

รองนายกสมาคม ฝ่ายลาน ประมูล

คุณเมวดี จุลทัศน์

รองนายกสมาคม ฝ่ายตราสัญลักษณ์

คุณสันติ สุนทรชื่น

รองนายกสมาคม ฝ่ายกฎหมาย และภาครัฐ

คุณณัฐวุฒิ ไพศาลวิภัชพงศ์

คณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายสาระสนเทศ

คุณพงษ์ณเรศ ชัยรัตนารมย์

คณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายกฎหมาย และภาครัฐ

คุณมนต์ชัย ศรีเพชรนัย

คณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายกฎหมาย และภาครัฐ

คุณวริทธิ์รัชชา ธนาดุลบริรักษ์

คณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายลานประมูล

คุณชยพล ต้นเกตุ

คณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายลานประมูล

คุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์

คณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายลานประมูล

คุณณัฐพล นิรมล

คณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายสถาบันการ และพัฒนาวิชาชีพ

คุณพรเทพ วงค์อนุ

คณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายสถาบันการ และพัฒนาวิชาชีพ

คุณเจษฎา รักดีแข

คณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายสถาบันการ และพัฒนาวิชาชีพ

คุณธนพร เจรจาศิลป

คณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายตราสัญลักษณ์

คุณอุไร ต้นแก้ว

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายลานประมูล

คุณพงษ์ธร หรรษวานิช

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม และงานสัมมนา

คุณวิธู เกื้อสกุล

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม และงานสัมมนา

คุณวัชรพัฒน์ โชติทวีภัทรกุล

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม และงานสัมมนา

คุณบุญประเสริฐ เขียวภักดี

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม และงานสัมมนา

คุณธีรยุทธ ธีรสุนทรวัฒน์

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม และงานสัมมนา

คุณสุรวุฒิ ทรัพย์อดิเรก

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม และงานสัมมนา

คุณคเชนทร์ เหล่าแสวงชัยกุล

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายสถาบันการเงิน และพัฒนาวิชาชีพ

คุณธีระพงษ์ เรืองนิยม

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายพันธมิตร

คุณพริทวัชร์ วรฤทธิ์หิรัญญ์

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายพันธมิตร

คุณกฤษฎา บุญรักษ์วนิช

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายพันธมิตร

คุณวสันตฤดู ชวศุภกุล

คณะทำงานสมาคมฯ ฝ่ายกฎหมาย และภาครัฐ