ข้อกำหนดของสมาชิกภาพ

1) สมาชิกสามัญ

บนมาตรฐานการคัดกรองสมาชิกสมาคมฯ ที่ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมทางการค้าที่ดีต่อคู่ค้าและผู้บริโภค ปัจจุบัน (ณ เดือนพฤษภาคม 2564)  มีจำนวนสมาชิกสามัญรวมทั้งสิ้น 403 กิจการ จาก 53 จังหวัดครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดังแสดงตามแผนที่การกระจายของสมาชิกสมาคมฯ

แผนที่การกระจายของสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วแบ่งสัดส่วนตามภูมิภาค

2) สมาชิกวิสามัญ

สมาคมฯ เริ่มเปิดรับสมาชิกวิสามัญมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ให้เกิดโอกาสในการสร้างความรู้จัก การแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกวิสามัญรวมทั้งสิ้น 32 กิจการ แบ่งตามประเภทธุรกิจได้คือ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจลานประมูลรถยนต์ใช้แล้ว ธุรกิจเว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์ใช้แล้ว ธุรกิจการรับประกันรถยนต์ (Warranty) ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ

1. ประเภทสมาชิก

สมาชิกของสมาคมฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท และมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ

 • สมาชิกสามัญ : นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • สมาชิกวิสามัญ : บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

2. คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกของสมาคมฯ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

 • ต้องได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์
 • ต้องได้รับใบอนุญาตค้าของเก่า และมีการต่ออายุต่อเนื่องทุกปีจนถึงปีปัจจุบัน
 • ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องโทษจำคุกถึงที่สุดของศาลมาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ประกอบการที่มีโชว์รูม /หน้าร้าน และสถานที่ตั้งชัดเจน

กรณีที่เป็นนิติบุคคล

 • ต้องได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • ต้องได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์
 • ต้องได้รับใบอนุญาตค้าของเก่า ในปีปัจจุบัน
 • เป็นผู้ประกอบการที่มีโชว์รูม /หน้าร้าน และสถานที่ตั้งชัดเจน
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะต้องยื่นเอกสารการสมัครผ่านทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โดยเจ้าหน้าที่สมาคมจะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร พร้อมกับนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดกรองสมาชิก เพื่อพิจารณารับรองตามลำดับถัดไป

4. การพิจารณาคำขอเข้าเป็นสมาชิก

ให้เจ้าหน้าที่สมาคมนำเอกสารภารสมัครนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดกรอง โดยต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ การคัดกรองครบทั้ง 3 ท่าน จึงจะสามารถรับเป็นสมาชิกสมาคมได้ โดยให้เจ้าหน้าที่สมาคมประสานงานเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบผลภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการคัดกรองลงมติ

5. วันเริ่มสมาชิกภาพ

สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัคร ได้รับชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงประจำปีของสมาคมฯ เรียบร้อย

6. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล

ต้องแต่งตั้งตัวแทน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอำนาจกระทำกิจกรรมแทนนิติบุคคลนั้นได้ ไม่เกิน 2 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้นได้