ประวัติความเป็นมา

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบการภายในประเทศให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยในปีแรกทางสมาคมฯ ได้รวบรวมเพื่อนสมาชิกจากทั่วประเทศได้มากกว่า 100 บริษัท และสามารถขยายเครือข่ายสมาชิกได้มากกว่า 403 บริษัทในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ที่มีความต้องการในการใช้รถยนต์ใช้แล้วในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในด้านธุรกิจ และส่วนตัว โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการรถยนต์ในระบบมากกว่า 4,400 ราย มีรถยนต์หมุนเวียนในระบบมากกว่า 495,000 คัน ต่อปี โดยมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 145,000 ล้านบาท (ข้อมูลนี้เฉพาะการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการ และผู้บริโภคโดยตรงจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย) ปัจจุบันทางสมาคมฯ มีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 367 บริษัท มีรถยนต์หมุนเวียนในระบบประมาณ 100,000 คันต่อปี และมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 35,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 26% ของมูลค่าตลาดรวม

นอกจากนี้ ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ ในระบบ อาทิเช่น ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจซ่อมสีรถยนต์, ธุรกิจอะไหล่ยนต์, ธุรกิจประมูลรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีผลต่อระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศในธุรกิจที่หลากหลาย จากการที่สมาคมฯ มีส่วนขับเคลื่อนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ทำให้สมาคมฯ มีกลุ่มพันธมิตรที่ดีมากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), กรมการปกครอง, และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหน่วยภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มบริษัทสินเชื่อรถยนต์, กลุ่มบริษัทประมูลรถยนต์, กลุ่มบริษัทเว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์, และสมาคมฯ ต่างๆ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้สมาคมฯ เติบโต สามารถสร้างเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคได้ตามวัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ


เครื่องหมายของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
สัญลักษณ์
โล่
ความหมาย
ผู้คุ้มครอง, ผู้ปกป้อง
สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน
ประเทศไทย
ASSOCIATION OF USED CAR
สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว