วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ของสมาคม
เป็นผู้นำธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วในอาเซียน คุณภาพมาตรฐานสากล สร้างเครือข่ายด้วยความรู้รักสามัคคีมีคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจและเติบโตอย่างยั่งยืน
พันธกิจของสมาคม
  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วให้มีมาตรฐาน เสริมสร้างศักยภาพในระดับอาเซียนอย่างยั่งยืน
  2. กำหนดมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ให้ก้าวเป็นผู้นำอาเซียน และเป็นบรรทัดฐานระดับสากล
  3. ส่งเสริมจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติต่อเครือข่าย คู่ค้าและผู้บริโภคด้วยความเป็นธรรม
  4. เป็นศูนย์กลางให้องค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อวางกลยุทธ์ธุรกิจ
  5. สร้างพลัง ความรู้รักสามัคคี ทุ่มเท เสียสละ ให้เกิดขึ้นในเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว
  6. เป็นตัวแทนในการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  7. เป็นองค์กรที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สนับสนุนการศึกษา การกุศล และสาธารณะประโยชน์ เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
เป้าหมายของสมาคม
สมาคมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพรถยนต์ใช้แล้ว ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น