รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
วาระที่ 6 (พ.ศ. 2566-2567)
คุณวิชัย สุวรรณศิลา
นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
คุณนพดล นิลธรรมชาติ
ประธานสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์
บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์
คุณเนตร ช้างพลาย
บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์
คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์
บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์
คุณฉัตรชัย วณิชธนานันต์
บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์
คุณมงคล จุลทัศน์
บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์
คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์
บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์