ข้อกำหนดของสมาชิกภาพ

สมาชิกสามัญ
บนมาตรฐานการคัดกรองสมาชิกสมาคมฯ ที่ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมทางการค้าที่ดีต่อคู่ค้าและผู้บริโภค ปัจจุบัน (ณ เดือนพฤษภาคม 2564) มีจำนวนสมาชิกสามัญรวมทั้งสิ้น 403 กิจการ จาก 53 จังหวัดครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดังแสดงตามแผนที่การกระจายของสมาชิกสมาคมฯ
แผนที่การกระจายของสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วแบ่งสัดส่วนตามภูมิภาค
สมาชิกวิสามัญ
สมาคมฯ เริ่มเปิดรับสมาชิกวิสามัญมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ให้เกิดโอกาสในการสร้างความรู้จัก การแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกวิสามัญรวมทั้งสิ้น 32 กิจการ แบ่งตามประเภทธุรกิจได้คือ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจลานประมูลรถยนต์ใช้แล้ว ธุรกิจเว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์ใช้แล้ว ธุรกิจการรับประกันรถยนต์ (Warranty) ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
ประเภทสมาชิก
สมาชิกของสมาคมฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท และมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ
 • สมาชิกสามัญ : นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • สมาชิกวิสามัญ : บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกของสมาคมฯ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
 • ต้องได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์
 • ต้องได้รับใบอนุญาตค้าของเก่า และมีการต่ออายุต่อเนื่องทุกปีจนถึงปีปัจจุบัน
 • ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องโทษจำคุกถึงที่สุดของศาลมาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ประกอบการที่มีโชว์รูม /หน้าร้าน และสถานที่ตั้งชัดเจน
กรณีที่เป็นนิติบุคคล
 • ต้องได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • ต้องได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์
 • ต้องได้รับใบอนุญาตค้าของเก่า ในปีปัจจุบัน
 • เป็นผู้ประกอบการที่มีโชว์รูม /หน้าร้าน และสถานที่ตั้งชัดเจน
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะต้องยื่นเอกสารการสมัครผ่านทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โดยเจ้าหน้าที่สมาคมจะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร พร้อมกับนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดกรองสมาชิก เพื่อพิจารณารับรองตามลำดับถัดไป
การพิจารณาคำขอเข้าเป็นสมาชิก
ให้เจ้าหน้าที่สมาคมนำเอกสารภารสมัครนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดกรอง โดยต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ การคัดกรองครบทั้ง 3 ท่าน จึงจะสามารถรับเป็นสมาชิกสมาคมได้ โดยให้เจ้าหน้าที่สมาคมประสานงานเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบผลภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการคัดกรองลงมติ
วันเริ่มสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัคร ได้รับชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงประจำปีของสมาคมฯ เรียบร้อย
การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกย่อมสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้
 • เสียชีวิต
 • ขาดคุณสมบัติตามข้อที่ 2
 • ลาออก โดนยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ
 • ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 • ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษสูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่กระทำโดยประมาท
 • คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
  • กระทำการใดๆ ที่ทำให้สมาคมฯเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา
  • กระทำการละเมิดข้อบังคับโดยเจตนา
  • ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี และได้รับใบเตือน หรือการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ครบ 30 วันแล้ว
ทะเบียนสมาชิก
ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สำนักงานของสมาคมฯ โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
 • ชื่อและสัญชาติของสมาชิก
 • ชื่อที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจ และประเภทของวิสาหกิจ
 • ที่ตั้งสำนักงานของสมาชิก
 • วันที่เข้าเป็นสมาชิก
คุณสมบัติของสมาชิก
 • ได้รับข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่างๆ จากทางภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม
 • สามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ กิจกรรมสัมมนา และกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ที่ทางสมาคมเป็นผู้จัดไว้ตามระเบียบและเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม
 • เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรื่องของสมาคมฯ
 • เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามคณะกรรมการ หรือเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หน้าที่ของสมาชิก
 • ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ มติของที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการและหน้าที่ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากสมาคมฯด้วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด
 • ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคมฯ ตลอดจนต้องรักษาความลับในข้อประชุม หรือวิธีการของสมาคมฯ ไม่เปิดเผยข้อความซึ่งอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมโดยเด็ดขาด
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมฯให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
 • ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีระหว่างสมาชิกและปฏิบัติกิจการค้า ในทำนองช่วยเหลือกันด้วยความซื่อสัตย์สจริต
 • ชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมฯตามกำหนด
 • สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคมฯ ทราบเป็นหนังสือภายในกำหนด 7 วัน นับแต่การเปลี่ยนแปลง
ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามัญ และค่าบำรุงสมาคมฯ
สมาชิกสามัญ
 • ค่าลงทะเบียนสมาคมฯ แรกเข้า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 • ค่าบำรุงสมาคมฯ ในปีถัดไป ปีละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
โดยชำระเข้าบัญชีกสิกรไทย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เลขบัญชี 751-2-46788-8
เอกสารการสมัครสมาชิกสามัญ ต้องประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัท (ในกรณีถ้ามีเอกสาร)
 • ใบอนุญาตค้าของเก่า
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ
 • นามบัตร
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายหน้าร้าน
 • แผนที่ร้าน
เมื่อเสร็จสิ้นการสมัครและได้รับการยืนยันการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เรียบร้อยแล้วจะได้รับ
 • รับเสื้อโปโลสมาคมฯ 1 ตัว
 • เข้าร่วมกลุ่ม LINE กลุ่มสมาคมฯ ประจำปี
 • รับใบ Certificate จากทางสมาคมฯพร้อมกรอบ
ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกวิสามัญ และค่าบำรุงสมาคมฯ
สมาชิกวิสามัญ
 • ค่าลงทะเบียนสมาคมฯ แรกเข้า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดชีพ
 • โดยการต่ออายุสมาชิกวิสามัญในปีถัดไปต้องส่งเอกสารทบทวนเป็นรายปี
การชำระเข้าบัญชีกสิกรไทย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เลขบัญชี 751-2-46788-8
เอกสารการสมัครสมาชิกวิสามัญ ต้องประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประขำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • หนังสือแต่งตั้งผู้แทนในกรณีผู้สมัครไม่มีรายชื่อเป็นกรรมการในหนังสือรับรอง
เมื่อเสร็จสิ้นการสมัครและได้รับการยืนยันการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เรียบร้อยแล้วจะได้รับ
 • รับเสื้อโปโลสมาคมฯ 2 ตัว
 • เข้าร่วมกลุ่ม LINE กลุ่มสมาคมฯ ประจำปี
ค่าบำรุงพิเศษ
สมาคมฯ อาจมีการเรียกเก็บค่าบำรุงพิเศษในกรณีที่จำเป็น พิจารณาตามความเหมาะสม