กิจกรรม

เข้าเยี่ยมเต็นท์รถ สมาชิกชมรม UG7

27 พฤษภาคม 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ , คุณรังสรรค์ สฤษดิ์เวชวรกุล รองนายกสมาคมฯ , คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ รองนายกสมาคมฯ , คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ , คุณเนตร ช้างพลาย ที่ปรึกษาสมาคมฯ , คุณณัฐพล นิรมล คณะกรรมการสมาคมฯ , คุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาคมฯและคุณวริทธิ์รัชชา ธนาดุลบริรักษ์ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมเต็นท์รถ เจริญ ออโต้คาร์ , เต็นท์รถเสี่ยลือ , เต็นท์รถรัศมี คาร์เซ็นเตอร์และเต็นท์รถติ่งลี่ คาร์เซ็นเตอร์ สมาชิกชมรม UG7  เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้ว 

ณ จังหวัดกาญจนบุรี